Praha 6 ztrácí tvář

Strnadovo zahradnictví - radnice má nastudovánozveřejněno: 11. května 2014
značky: Veleslavín | Vokovice | doprava | úřad MČ | územní plán | výstavba | Strnadovo zahradnictví

Velká plocha bývalého Strnadova zahradnictví bude po schválení změny územního plánu Z-2590 pravděpodobně zastavěna. Radnice má zpracovánu urbanistickou studii oblasti včetně nového silničního propojení Petřin a Evropské.

Problematice změny Strnadova zahradnictví (na původně radnicí proklamovaný centrální park a posléze na zastavitelné území) se věnujeme již od dob vzniku iniciativy v roce 2008. Záměr změnit území na zastavitelné se zpočátku podařilo odrazit, s pomocí Hudečkova "švindlu" nakonec zastupitelstvem HMP prošel. Před nedávnem jsme zaznamenali pokus developera zvýšit míru využití území. Návrh na navýšení koeficientu zastavěnosti ze stupně C na stupeň D a dokonce E projednávala Komise územního rozvoje Prahy 6. S protesty se ozvala veřejnost i občanská sdružení. Komise s návrhem nesouhlasila (konečné slovo bude mít ale MHMP). Argumentem pro zachování koeficientu C byla i urbanistická studie "Veleslavín, stará teplárna a Strnadovo zahradnictví". Tu na objednávku MČ vypracoval Ing. arch. Alexander Holub, mj. zastupitel za TOP09. Podle zákona 106/1999 o poskytování informací jsme o materiál zažádali. A skutečně jsme ho od vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 6 Ing. arch. Beránka získali. Studie byla vypracována již v červnu 2013 a nepřekvapuje, že radnice "zbytečně" podobnými informacemi domorodce nezatěžuje. Co jí neustále brání ve zveřejnění podobných studií a projektů? Svůj obraz neposkytovatele informací by se rázem změnil, kdybychom slyšeli: to a to developerovi dovolíme, tohle ať ani nezkouší.

Podle slov v průvodním dopise bylo hlavním cílem studie "fixovat novou stopu komunikace propojující Veleslavín se sídlištěm Petřiny a dále navrhnout dopravní obslužnost bývalých ploch Strnadova zahradnictví". Komplikovaný terénní reliéf protnutý železnicí znesnadňuje dopravní obslužnost území. Současně "byly dány principy regulace Lokality A i B bývalého Strnadova zahradnictví; byl zakreslen návrh územního plánu na předmětnou lokalitu; byl zakreslen podklad pro změnu územního plánu pro koridor Petřiny - Veleslavín. Pouze námětově bylo zpracováno území Teplárny Veleslavín" (pozn.: míněno staré teplárny).

V popisu širších vztahů je zajímavé přiznání zeleného koridoru od Vítězného náměstí, který však přerušuje poliklinika. Avšak "další pokračování tohoto koridoru je nejasné". Zmíněno je nevyhovující silniční propojení Petřin s Evropskou, "rušivý element" výtopny, dvoukilometrová bariéra železnice bez přechodu. Je zajímavé, že požadavek radnice na zahloubení Buštěhradské dráhy až do Veleslavína je dále rozmělněn: "předpokládá se sice zachování půdorysné stopy", ale "výhledové výškové usazení trati není známo". V této souvislosti je uvažováno variantní řešení překonání stopy železnice. Ve studii není zmíněna Prahou 6 dříve prosazovaná nová stanice "Dlouhý Lán".

Ve vlastní nové zástavbě bývalého Strnada mají být povoleny maximálně dvoupatrové samostatné domy s podkrovím nebo domy třípatrové s rovnou střechou. Celková intenzita zástavby potom nemá překročit kód C. Po obvodu území staré teplárny má být výška domů podobná, ve střední části a severovýchodě potom mají být bytové domy maximalně pětipodlažní. Studie navrhuje, že "torzo výtopny bude zakomponováno do architektonického konceptu areálu" (ale víme, jak dopadly třeba Sladovny, že). Jaká se očekává (a připouští) celková kapacita bydlení ve všech třech lokalitách nového sídelního útvaru studie neuvádí; přírůstek obyvatel si neodvažujeme odhadovat, podobně ani zatížení oblasti automobilovou dopravou vyvolané novou zástavbou. Kladem je, že nové areály nemají být uzavřené, tedy mají být bez oplocení. Pruhy zeleně umožňující podélné průchody oběma částmi budou snad dostačující. Obavy budí "revitalizace" a "zpřírodnění" Dejvického potoka. Jeho tok i s okolím dostal bohužel v posledním období dost zabrat, a to zbytečně.

Nově je řešeno dopravní spojení Petřin a Evropské. Řešení dosavadní je v územním plánu pouze jako územní rezerva, začíná Na Větrníku, výškový rozdíl do údolí překonává částečně tunelem a malou estakádou. Z dopravního pohledu přímo navazuje na tah od Vypichu (Ankarská). Nově navrhované spojení je nasazeno na ulici Na Petřinách až u Stamicovy, Řeší tedy již jen menší výškový rozdíl. Navíc toto napojení zřejmě umenší podíl dopravy od Vypichu. Avšak ostrou zatáčkou hodnou alpského průsmyku vchází povrchově do dosavadního zeleného svahu (navíc spadající do ÚSES = územního systému ekologické stability). Na druhou strany využívá ploch obou tepláren a umožňuje kromě průjezdné i obslužnou funkci.

Z pohledu zamýšleného využití některých ploch jako parků s veřejným využitím je ve studii uvedeno, že jsou tyto plochy na soukromých pozemcích. To může být na překážku uvažovanému veřejnému využití a může omezit uvažované pěší propojení až do Veleslavína. Může se také stát, že tito vlastníci zažádají o změnu územního plánu a podle běžné praxe a podle vzoru změny Z-2590 jim bude vyhověno.

V souvislosti s vlastnictvím pozemků se sluší připomenout možnost MČ Praha 6 získat některé pozemky v severovýchodní části bávalého zahradnictví do spoluvlastnictví (u zatáčky Na Rozdílu). Na podíl vlastněný firmou ALBERGA byla vypsána dobrovolná dražba. Návrh vstoupit do dražby na poslední chvíli projednala a schválila Rada MČ Prahy 6, a bod se tak s pouhým jednodenním předstihem dostal i na jednání zastupitelstva 11. dubna 2014 ke schválení. Radnice by tak získala jistý a ne nepodstatný vliv při dalším využití pozemků. To bylo i argumentem zastupitelů za Zelené. Z úst TOP09 zazněl naopak názor, že právě urbanistická studie (kterou v tomto článku uvádíme) je dostatečnou pákou na developery a tedy i na způsob budoucího využití pozemků a není třeba utrácet miliony za pozemky (dle znaleckého posudku 16.200.000 Kč). Při jednání se ukázala i slabina zákona - MČ by musela ještě před vstupem do dražby zveřejnit částku, kterou by byla ochotna zaplatit. Nakonec pro vstup do dražby hlasovali (netradičně shodně) zatupitelé ODS a Zelení. Návrh neprošel, Praha 6 se tak o zisk pozemků ani nepokusila. Pozemky nakonec v dražbě konané 30. dubna vydraženy nebyly.
Komentářů ve fóru: 2, přidat nový

Připojené dokumenty:

Urbanistická studie AAH: úvod a širší vztahy  (soubor PDF, 1583 kB)
Urbanistická studie AAH: textová část  (soubor PDF, 1243 kB)
Urbanistická studie AAH: urbanistický návrh  (soubor PDF, 2878 kB)
Urbanistická studie AAH: dopravní obsluha a principy regulativu  (soubor PDF, 1562 kB)
Urbanistická studie AAH: územní plán  (soubor PDF, 2777 kB)
[11. 3. 2014] Zápis komise územního rozvoje: neschvaluje návrh navýšení koeficentu ve Strnadových zahradách  (soubor DOC, 141 kB)
Zdroj: Praha 6
[24. 3. 2014] Dražební vyhláška na pozemky v severovýchodní části Strnadova zahradnictví  (soubor PDF, 519 kB)
Zdroj: Naxos
[10. 4. 2014] Usnesení Rady MČ Praha 6: Doporučení zastupitelstvu využít možnosti dražby pozemků  (soubor PDF, 243 kB)
Zdroj: Praha 6
[10. 4. 2014] Usnesení Rady MČ Praha 6: Doporučení zastupitelstvu využít možnosti dražby pozemků - příloha 0  (soubor PDF, 472 kB)
Zdroj: Praha 6
[10. 4. 2014] Usnesení Rady MČ Praha 6: Doporučení zastupitelstvu využít možnosti dražby pozemků - příloha 1  (soubor PDF, 558 kB)
Zdroj: Praha 6
[10. 4. 2014] Usnesení Rady MČ Praha 6: Doporučení zastupitelstvu využít možnosti dražby pozemků - příloha 2  (soubor PDF, 889 kB)
Zdroj: Praha 6
[11. 4. 2014] Zastupitelstvo MČ Praha 6: Projednání bodu "Dražba části pozemků Strnadových zahrad"  (soubor PDF, 227 kB)
Zdroj: Praha 6