Praha 6 ztrácí tvář

Telehouse: Nástavba a přístavba telefonní ústředny - zmizí veškerá zeleň?zveřejněno: 4. října 2016
značky: Dejvice | zeleň | životní prostředí | Downtown Dejvice | Telehouse

Telehouse má již územní rozhodnutí i stavební povolení, úřad jaksi opomněl před jejich vydáním řádně řešit na území rostoucí zeleň. Uvádíme rozšířenou verzi článku ze stránky spolků v říjnovém čísle Šestky.

Administrativní budova o 5 PP a 6/8 NP, 201 parkovacích stání v neveřejných garážích, hrubá podlažní plocha 25,5 tisíce m2. Oproti současné telefonní ústředně nárůst ve stovkách procent. Tomu bude odpovídat i nárůst dopravní zátěže a zhoršení imisní situace v území. Stavba si vyžádá vykácení více než 1.800 m2 zapojených porostů a řady stromů. Územní rozhodnutí i stavební povolení investor získal. To by však nemělo znamenat automatický nárok na povolení kácení. Nelze argumentovat legitimním očekáváním investora, který dobře věděl, že kupuje pozemek s chráněnou zelení, stejně tak dobře věděl, že má nejprve žádat o vydání povolení ke kácení a teprve poté podat žádost o vydání stavebního povolení. Jistě to dobře věděl i stavební úřad Prahy 6, avšak aproboval vědomě vadný postup a stavbu bez vyřešeného kácení povolil. Stejně tak si byli úředníci vědomi své podjatosti, neboť jejich zaměstnavatelé, tj. MČP6 a HMP, jsou spolužadateli o povolení k vykácení zeleně. Svoji podjatost však neprohlásili a o věci zaujatě rozhodovali. Odbor životního prostředí a dopravy tak na konci srpna - po vrácení věci k dalšímu projednání pro procesní vady - opětovně žadatelům vše povolil. Spolky se opět odvolávají. 

Když přišli zástupci spolků v r. 2015 na opakované ohledání v řízení o povolení vykácení veškeré zeleně v okolí stávající ATU (automatizovaná telefonní ústředna), nový úředník ÚMČP6 spontánně pravil, že "za takové kácení by musel nařídit výsadbu několika hektarů lesa...Značná část kácených dřevin se nachází podle platného ÚP v  ploše zeleň městská a krajinná. Současně jde o území se zvýšenou ochranou zeleně. Pokud by MČP6 a HMP neposkytly ochotně k vykácení své sousedící pozemky, developer by musel zůstat u uměřené ústředny a prstenec zeleně ji obklopující by zůstal zachován.

O předání obecních pozemků k využití pro maximalizaci objemu stavby a tedy i maximalizaci zisku developera rozhodovali jako obvykle úředníci. Neplatně. Zákon totiž dispozici s nemovitým majetkem vyhradil  zastupitelstvům, ta však nadále nečinně přihlížejí rozdávání obecního majetku a devastaci zeleně. Právní analýza, kterou si HMP letos objednal, neplatnost takových souhlasů potvrdila. Úředníci však rozdávají dál, na nezákonné praxi se nic nemění.
 
Je-li důvodem kácení stavební záměr, musí být vyhodnocena ekologická újma a tato musí být v daném místě nahrazena. Není-li to možné, nelze kácení povolit. Jakýkoli jiný postup znamená legalizaci ničení životního prostředí. V rozhodnutích o povolení kácení se standardně uvádí, že byl pečlivě poměřen veřejný zájem na zachování dřevin se zájmem investora na realizaci stavebního záměru, ale v konkrétním případě dospěl orgán ochrany životního prostředí  k závěru, že převážil zájem investora nad společenskou hodnotou dřevin.  V konkrétním (výjimečném) případě?

Vyžádali jsme záměrně průřezovou informaci od ÚMČP6, a to zda v období 2010 - 2015 nepovolil pokácení byť jediného stromu/keře, když důvodem žádosti o povolení kácení byl stavební záměr. Odpověď? Povoleno vždy vše - bez jediné výjimky! Tvrzení o pečlivé správní úvaze je pouhou smyšlenkou, ve skutečnosti dochází k automatickému nezákonnému povolování kácení naprosto všeho, bez ohledu na rozsah kácení, bez ohledu na to, do jaké míry je již dotčené území exploatováno, bez ohledu na to, že není kam uložit náhradní výsadbu a dochází tak k trvalému znehodnocení životního prostředí.

Žadatel účelově rozsah kácených dřevin v žádosti podhodnotil. Ve druhém kole řízení o povolení kácení jsme  uspěli a donutili státní správu i developera GP 26 a.s. přiznat skutečný rozsah kácení. Ten sedminásobně narostl oproti žádosti, avšak tzv. adekvátní náhradní výsadba zůstala stejná. Zvláštní úměra. Správní řízení jsou zjevně pouhou fraškou, jež formálně legalizuje chronicky nezákonnou praxi.

Znalecký posudek by měl zkalkulovat roční záchyt PM10, PM2,5 a BaP stávajícími dřevinami. Na jeho základě by bylo možno konstruovat přezkoumatelnou, objektivní správní úvahu o funkčním významu dřevin, které mají být vykáceny. Takové posudky se však zpracovávají pouze při hrátkách se zázračnými  záchyty náhradními výsadbami v procesech EIA, kdy se sazenicím přičte význam, který by mohly hypoteticky mít po 40-ti letech zdárného růstu. Na existující dřeviny (žádná hypotéza nýbrž skutečnost!) se však nikdy posudky nezpracovávají.Odbor životního prostředí ÚMČP6 naplnil vzorně magistrátní instrukce: žádný posudek, žádná kvantifikace ekologické újmy, námitky a návrhy spolků ignorovat, předimenzovanou administrativní budovu prohlásit absurdně za stavbu ve veřejném zájmu, místo hygienických, mikroklimatických aj. funkcí si subjektivně pohrát s estetickými náhledy. Nepřekvapí pak, že opelichané tyčky jinanů či dřezovců, které rostou v betonu mezi parkujícími auty u PPF Gate, se orgánům ochrany přírody líbí daleko více než druhová rozmanitost a všestranná funkčnost stávající zeleně plně odpovídající přírodním charakterem území, které platný územní plán označuje jako území zeleně městské a krajinné.

V rozhodnutí se dočítáme rovněž například, že administrativní budova Evropská 11 (Blox), kvůli níž jsme přišli o park u Diplomatu, nemá negativní dopad na kvalitu ovzduší v lokalitě, provoz tunelu Blanka rovněž NE! Ale máme se na co těšit, neb uložená náhradní výsadba je velkorysá. Vedle 6 jinanů vecpaných do uzoučké proluky mezi fasády PPF Gate a Telehouse a 6 dřezovců u vjezdu do podzemních garáží si máme počkat na rok 2025 resp. na rok 2030, kdy investor (snad) dobrovolně zafinancuje výsadbu stromořadí do dělicího pruhu rozšířeného komunikačního propojení Svatovítská - Evropská (tzv. KES). Pruh uprostřed zatížené dopravní komunikace je pro výsadbu stromořadí zcela nevhodným místem. Za pár let investor již nemusí existovat, ale takovými banalitami se netřeba zabývat. A pokud by náhodou KES nedostal do té doby povolení, žádný problém. Máme univerzální odkladiště sazenic pro developery. Zelený pás mezi Velvarskou a Evropskou ... když se občanům nelíbily v r. 2014 městskou částí i HMP prosazované absurdní úpravy s vlajkoslávou, novými cestami a stromy družby v Parku Evropa, tak bude "park" dál sloužit na principu "čím víc stromů uhyne, tím lépe" - kapacita pro developerské náhradní výsadby je tu neomezená.
  
Chronická praxe přezírání veřejného zájmu, pohrdání zákony, soudy i občany zjevně v Praze pokračuje. Chybí politická vůle ke změně? Zjevně ano.
  
Marie Jelínková, předsedkyně Tilia Thákurova, o.s.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[22. 6. 2015] Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP. Rozhodnutí ODŽP ÚMČ P6 ruší a vrací k novému projednání,  (soubor PDF, 558 kB)
Zdroj: OOP MHMP
[28. 1. 2016] Vyjádření Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ P6. Z důvodu stavebního záměru bylo v letech 2010 - 2015 povoleno pokácet vše požadované.  (soubor PDF, 140 kB)
Zdroj: ODŽP ÚMČ P6
[16. 2. 2016] Dohoda GP26 a HMP o náhradní výsadbě 30 stromů u KESu. Pokud KES nebude, poslouží park u Velvarské.  (soubor PDF, 155 kB)
Zdroj: MHMP
[31. 8. 2016] Rozhodnutí ODŽP ÚMČ P6 - povolení kácení u Telehouse.  (soubor PDF, 597 kB)
Zdroj: ODŽP ÚMČ P6
[31. 8. 2016] Rozhodnutí ODŽP ÚMČ P6 - povolení kácení u Telehouse. Příloha 1 - plánek.  (soubor PDF, 940 kB)
Zdroj: ODŽP ÚMČ P6

Související odkazy:

EIA PHA744
[14. 3. 2011] EIA PHA744: TELEHOUSE – servisní středisko operátorů, Praha 6, k.ú. Dejvice. Záměr nepodléhá dalšímu posuzování.