Praha 6 ztrácí tvář

Vítězný projekt na Vítězném náměstí aneb co na Kulaťáku vyroste?

ČKA

zveřejněno: 14. května 2011
značky: Bubeneč | Dejvice | Kulaťák | úřad MČ | výstavba | životní prostředí | Line - Lední medvěd

V tichosti proběhla architektonická soutěž na zástavbu pozemků na Kulaťáku mezi ulicemi Jug. Partyzánů a Verdunskou. Radnice již tradičně žádné informace nepřinesla.

Architektonická vyzvaná projektová jednokolová soutěž proběhla už v období od února do října 2010. Kulaťák je tradičním a přirozeným centrem Dejvic, a je proto s podivem, že radnice svoje občany na soutěž ani na její výsledky neupozornila. V předmětu soutěže je požadováno, že "navrhovaný objekt je nutno koncepčně pojmout jako přirozené doplnění stávajícího stavu a zástavby Vítězného náměstí a současně dodržet regulativy dané platným územním plánem". Podívejte se sami, jak se to podařilo.

Do soutěže bylo vyzváno celkem 5 ateliérů:  Architektonický Atelier Radana Hubičky, Cigler Marani Architects, CMC architects, Šafer Hájek Architekti, Zdeněk Fránek Architect & Associates. V porotě nechyběl někdejší starosta Tomáš Chalupa (nezapomeňte se podívat na poslední obrázek), dále rozhodovali: Ing. Tomáš Krones,  Ing. arch. Petr Bílek, Ing. Luděk Erban, Ing. arch. Alexander Kotačka. Umístění prvních tří zdůvodnili takto:

"1. cena: Celková architektonická kompozice je založena na vlastním řešení a tvaru fasádního pláště. Organické tvarosloví je vytvořeno horizontálními lamelovými prvky definujícími jednolitý výraz objektu. Porota konstatuje, že výtvarné řešení je dosaženo pomocí nedořešených detailů, jejichž dopracování zásadně ovlivní celkový výraz objektu. Současne porota konstatuje, že řešení fasády je odlišně prezentováno v textové a grafické části návrhu, což řešení jednoznačně nedokumentuje. Porota se mezi těmito rozdílnými rešeními přiklání k návrhu, který je prezentován v grafické části. Porota nedoporučuje, aby dvorní křídlo mělo 9 nadzemních podlaží. Naopak doporučuje, aby lamelová fasáda, která tvoří sochařský výraz, byla použita i v řešení ustupujících horních pater dvorního traktu."

"2. cena: Porota oceňuje celkový výraz začlenění návrhu v dané lokalitě, rovnež tak, (jako u jediného zpracovatele) varianty dopravního řešení. Z předloženého návrhu vyplývá, že typologicky tento návrh nejlépe odpovídá předpokladům pro zajištění světelné pohody administrativních prostor. Střešní prostory se po doplnění technologií a prostupu, zcela změní a návrh bude muset být upraven. Porota si je vědoma vysokých nároků na komplexní řešení střešních konstrukcí."

"3. cena: Předložený návrh úzkostlivě naplňující podmínky regulativu se nevyhnul nudnosti a fádnosti. Fasáda bez jakéhokoliv architektonického tvarosloví působí velmi sterilně. Půdorysné řešení parteru je nevyhovující a vyústění pasáží je neopodstatněné, nicméně osové rešení parteru porota hodnotí kladně. Porota hodnotí kladně technické řešení inteligentní fasády, které je zejména z hlediska energetického největším pozitivem návrhu."

Ke svému projektu polyfunkční budovy autor Radan Hubička na svém webu uvádí: "Dostavba Vítězného náměstí v pražských Dejvicích důsledně vychází z podmínek regulace prostoru a respektuje charakteristické prvky náměstí. Organicky tvarovaná forma multifunkčního objektu navazuje na stavby Antonína Engela; původní zástavbu respektuje v měřítku, ale ve zcela soudobém duchu vnáší do prostoru náměstí současný dynamický prvek. Fasáda domu je řešena horizontálními hliníkovými lamelami, jejichž formování umožňuje vytvořit požadovaný tvar. Konkávní prohnutí objektu vizuálně navazuje na protější budovu Generálního štábu, nároží do ulice Jugoslávských partyzánů je silně akcentované. V interiéru je umístěno atrium sahající až k prosklené střeše."
 
 
  Prohlédněte si další obrázky:
Komentářů ve fóru: 4, přidat nový