Praha 6 ztrácí tvář

ÚZSVM: Informace k plánované veřejné dražbě zámečku Veleslavín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 15. října 2018

zveřejněno: 23. října 2018
značky: Veleslavín | památky | parky | veřejný prostor | Veleslavínský zámeček

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových reaguje na svém webu na "zveřejněné nepřesnosti". Zdá se nám, že kdyby nenechal další nakládání s majetkem na poslední chvíli, nemusel by např. argumentovat měsíčními 70tisícovými náklady na údržbu po skončení nájmu CMC.

Praha, 15.10.2018 - ÚZSVM z důvodu zveřejnění některých nepřesností uvádí informace k plánované veřejné dražbě zámečku v pražském Veleslavíně.

Areál zámečku ve Veleslavíně ÚZSVM převzal v roce 2015 od Ministerstva práce a sociálních věcí. V areálu jsou čtyři budovy, z toho jedna (hlavní budova) byla již v minulosti pronajata do listopadu 2018 společnosti provozující soukromé zdravotnické zařízení. Nájemní smlouva tedy končí na konci listopadu 2018, a to je důvod načasování termínu dalšího naložení, protože od prosince vzniknou výdaje státu ve výši cca 70 tisíc měsíčně na ostrahu a k tomu další výdaje (topení atd.). Cílem ÚZSVM je mj. zabránit zbytečným výdajům ze státního rozpočtu. V případě neodůvodněného prodlužování tohoto stavu by se jednalo o zcela neúčelně vynaložené prostředky státu, a to včetně případných pracovněprávních či trestněprávních důsledků. Ostatní budovy byly a jsou ve zcela nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu. Celý areál vyžaduje zásadní rekonstrukci.

Zákon o majetku státu při hospodařením s nepotřebným státním majetkem preferuje vypsání transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby. Jiné způsoby naložení jsou možné výjimečně při splnění a doložení určitých podmínek (např. veřejný zájem, hospodárnost). To se řídí krom zákona a vyhlášky také metodickým pokynem Ministerstva financí z jara letošního roku, se kterým byly seznámeny také obce. V metodickém pokynu je mimo jiné uvedeno, že bezúplatný převod je možný, pokud obec v žádosti doloží i proveditelnost veřejného zájmu z hlediska věcného, finančního a časového. To jsme dosud ani od magistrátu hl. m. Prahy ani od MČ Praha 6 neobdrželi. Zároveň se vždy posuzuje mj. i to, zda se nedá k deklarovanému (veřejně prospěšnému) účelu využít i jiná nemovitost ve vlastnictví obce, v tomto případě jak hl. m. Prahy, tak i MČ Praha 6. Jak je dle veřejných informací známo, magistrát i MČ na Praze 6 nevyužívané nemovitosti vlastní. Rovněž by v případě bezúplatného převodu fakticky nešlo kvůli zakázané veřejné podpoře čerpat dotace na rekonstrukci. Nicméně k detailnímu posuzování nedošlo, neboť od magistrátu ani od MČ Prahy 6 ÚZSVM žádnou takto podloženou žádost neobdržel, obdržel pouze obecně formulovanou žádost bez podrobností.

Veřejná dražba zatím vyhlášena nebyla, žádost byla zaslána ke schválení na Ministerstvo kultury. Pokud bude žádost schválena, snahou je vypsat veřejnou dražbu ještě letos, zejména s ohledem na hrozící výdaje státního rozpočtu. Platí, že v případě schválení se do dražby bude moci zapojit kdokoliv, včetně obce. ÚZSVM postupuje podle zákona, příslušné vyhlášky a metodických materiálů Ministerstva financí a musí ze zákona dbát na to, aby se nesnižoval majetek státu ani výnos z něj. Naopak samozřejmě nemůže postupovat podle politických vyjednávání v jednotlivých obcích nebo podle volebního cyklu. Datum konce nájemní smlouvy se zdravotnickým zařízením ÚZSVM nestanovil, ale převzal.

Je potřeba rovněž uvést, že Praha bude mít, krom možnosti zapojit se do dražby, možnost také ovlivňovat budoucí podobu areálu, neboť budoucí (i případný soukromý) vlastník bude muset respektovat územní plán, který stanovuje město.  A rovněž bude muset respektovat stanoviska památkové péče, přičemž výkonným orgánem je zde odbor památkové péče magistrátu.

Věříme, že nový vlastník, ať už jím bude obec nebo privátní subjekt, zastaví chátrání, a najde pro budovu definitivní využití.

Některé otázky a odpovědi:

 1. Podle informací z Prahy 6 by nemělo jít o bezúplatný převod, ale chtěli by (Praha 6 nebo magistrát) vykoupit objekt za cenu znaleckého posudku, což je 317 mil Kč.

  Městská část Praha 6 v dopisech požadovala bezúplatný převod, nikoliv přímý prodej. Přičemž žádost nebyla řádně odůvodněná. Ani magistrát hl. m. Prahy o přímý prodej nepožádal, projevil pouze zájem zahájit jednání o získání areálu. Tedy, žádnou podloženou žádost o přímý prodej zámku Veleslavín neevidujeme.

 2. V tom případě není potřeba předkládat plán proveditelnosti.

  S tímto tvrzením nelze souhlasit, neboť je v rozporu s platnými předpisy. Naopak metodický materiál Ministerstva financí přímo v kapitole o přímých prodejích mj. uvádí že: „Přímý prodej nabyvateli lze upřednostnit před prodejem vhodnému zájemci zjištěnému ve výběrovém řízení, před prodejem ve veřejné dražbě anebo event. před prodejem ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku zpravidla tehdy, jde-li o převod: … b) pozemku (včetně případné stavby zřízené na tomto pozemku) určeného územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření, pokud nabyvatel prokáže, že je oprávněn tuto veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření realizovat a doloží jejich proveditelnost z hlediska věcného, finančního, časového.“ S tímto materiálem byly obce již před mnoha měsíci seznámeny.

  Tedy, majetek se dle zákona má převádět transparentním výběrovým řízení nebo dražbou, jiný způsob naložení je výjimečný a jak bezúplatný převod, tak přímý prodej musí být řádně zdůvodněn a doložen. Nic takového se v případě zámku Veleslavín nestalo. Stejně tak se u obou těchto způsobů zkoumá, zda neexistuje možnost splnění veřejně prospěšných účelů na nemovitostech žadatele. A jak je dle veřejných informací známo, magistrát i MČ na Praze 6 vlastní nevyužívané nemovitosti.

 3. Ani za těchto podmínek není možné dražbu zdržet, než bude vyřešené situace na Praze 6 a dohoda s magistrátem?

  Jednalo by se mj. o zcela neúčelně vynaložené prostředky státu v řádu mnoha desítek tisíc měsíčně, včetně příslušných sankcí v případě kontroly. Kontrolní orgány se ve všech kontrolách zaměřují zejména na splnění §14 zákona o majetku státu, který stanoví, že „Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku“. ÚZSVM samozřejmě porušovat platné zákony nemůže. Nicméně, dražba zatím vyhlášena nebyla, neboť zatím nebyla schválena Ministerstvem kultury. Do dražby se bez jakýchkoliv omezujících podmínek může přihlásit i obec.

 4. Pokud by do dražby vstoupil soukromý zájemce, mohl by se zámeček jednoduše stát pro municipalitu finančně nedosažitelný.

  Současné znění zákona o majetku státu nestanoví žádnou preferenci územně samosprávných celků před jinými zájemci. Hypoteticky možný je pouze bezúplatný převod nebo přímý prodej za splnění uvedených podmínek, což se v tomto případě nestalo. V rámci transparentní jednokriteriální veřejné dražby podle zákona o veřejných dražbách rozhoduje nabídnutá cena. Dražby se může účastnit kdokoliv včetně např. obce.

 5. Kolik teď ÚZSVM platí za "ostrahu a další výdaje" v části areálu, kde není žádný nájemce?

  Za ostrahu areálu se platí cca 70 tisíc měsíčně, přičemž nájemci se přefakturovává 45% nákladů. Rozdíl je však více než vykompenzován placeným nájemným, které skončí na konci listopadu. Nájemci se rovněž ve 100% míře přefakturovávají výdaje na elektřinu, topení, plyn, úklid, servis výtahů atd. v hlavní budově (jde řádově o 140 tisíc měsíčně). To rovněž na konci listopadu skončí a část výdajů by musel hradit stát. Ostatní budovy jsou ve zcela nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu a jsou odpojené od veškerých sítí. 
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Související odkazy:

ÚZSVM
Reakce na nepřesnosti: Informace k plánované veřejné dražbě zámečku Veleslavín