Praha 6 ztrácí tvář

Thákurova ulice - parkoviště mezi lípy nepatří

Arnika - výstava

zveřejněno: 18. srpna 2009
značky: Dejvice | parky | úřad MČ | zeleň | životní prostředí | alej Thákurova

Z výstavy Nenechávejte svůj strom bez dohledu... nebo zmizí!
Městská část: Praha 6 – Dejvice
Místo: 4řadá alej v Thákurově ulici
Doba ohrožení: 2006 – dosud
Dotčená zeleň: 42 lip stříbrných (Tilia tomentosa)
Dnešní stav: 31 stromů

Čtyřřadá lipová alej těsně přiléhající k rušné Evropské třídě tvoří park, jenž vznikl ve dvacátých letech minulého století spolu s výstavbou činžovních domů v Dejvicích jako součást urbanistické koncepce architekta Antonína Engela. Novou výstavbu doplňoval souvislý zelený pás od Evropské třídy až k viaduktu v Bubenči a jeho součástí byly i dvakrát dvě řady lip stříbrných - celkem 54 stromů. Za více než osmdesát let se park ale významně změnil. Stromů ubylo, mezi vnějšími řadami lip navíc parkují automobily - v sedmdesátých letech minulého století byl park výrazně zúžen vyasfaltováním pásů na jeho okrajích. Až do dnešní doby pak docházelo k poškozování stromů bez výraznější péče o ně a bez nutné obnovy alejí.

Na podzim 2006 se Česká inspekce životního prostředí dozvěděla o pravomocném povolení ke kácení 6 lip. Nechala proto zpracovat odborný posudek u Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Posudek rozdělil stromy podle jejich zdravotního stavu do tří skupin - relativně zdravé a perspektivní, stromy poškozené a konečně stromy neperspektivní a nebezpečné. V první skupině přitom bylo nejvíce z posuzovaných stromů - 21. Odborníci u nich navrhli zdravotní řez a další sledování. Druhá skupina - 12 lip - podle nich vyžaduje radikálnější zásah. Pouze 9 lip bylo zařazeno do poslední skupiny, tedy jako stromy nebezpečné a určené k vykácení.

Posudek výslovně uvádí, že za zhoršený stav stromů může využití místa jako parkoviště, tedy skutečnost, kterou mohla radnice Prahy 6 ovlivnit. Po vypracování posudku se ale její přístup nezměnil. Další stromy nepřibyly, auta dál parkovala až u kmenů, nedávno zasazené stromy zasychaly. A na podzim 2007 požádala Technická správa komunikací (TSK) Úřad městské části Praha 6 o povolení ke kácení prakticky celého parku - padnout mělo 31 vzrostlých stromů, zůstat měla pouze jedna velká lípa. Radnice sice zdůvodňovala plán kácení parku havarijním stavem stromů a za autora záměru označila TSK, současně si však Odbor územního rozvoje Prahy 6 nechal vypracovat studii, která předpokládá vykácení celého parku a jeho zúžení kvůli dalším parkovacím stáním. To vše bez veřejné diskuse a bez vědomí zastupitelstva.

O záměru se dozvěděla Společnost Šáreckého údolí, přihlásila se do správního řízení a s podporou sdružení Arnika nechala zpracovat nezávislý soudně znalecký posudek. Tak se podařilo zabránit vydání povolení ke kácení. Vzhledem k tomu, že ze všech sedmi znaleckých posudků, které postupně byly ve věci opatřeny, vyplynulo, že TSK dlouhodobě porušuje povinnost vlastníka pečovat o stromy, což má za následek závažné zhoršování stavu stromů, zahájila ČIŽP správní řízení o uložení povinnosti provést nezbytná opatření.

V březnu 2008 vyhlásili místní občané petici za zachování parku. Podpisů se shromáždilo na 1500. Vedení městské části přislíbilo občanům vyhovět, navíc z požadovaného vykácení 31 stromů povolil úřad vykácet jen tři. Ani ty by však padnout nemusely, jak dokládají znalecké posudky. Navíc náhradou za 3 vykácené stromy má být 6 nových lip, což je směšné při porovnání s ekologickou újmou, která by vznikla pokácením tří vzrostlých stromů (celkem 717 858 korun – podle posudku AOPK ČR), a nákladů na výsadbu 6 mladých stromků (okolo 30 000 Kč). V parku navíc oproti jeho původní podobě chybí stromů dvanáct.

Rozhovor s Marií Jelínkovou z petičního výboru za zachování parku v Thákurově uliciodkaz na jiný server

• Výstavu Nenechávejte svůj strom bez dohleduodkaz na jiný server si můžete prohlédnout také na Internetu na stránkách Arniky.
Přidat do fóra komentář ke článku